صفحه اصلی

او رفت که ما بازنمانیم

او رفت که ما باز نمانیم

در راه حقیقت

در رثای بزرگمردی که اراده به گسترش علم را معنا کرد. استاد بزرگ دکتر محسن فخری زاده به شهادت رسید. او اسوه استقامت در بسط علم بود و ناممکن ها را ممکن کرد. هر ناممکنی به سپرده می شد و این او بود که آنچه در دوردست های باغستان علم بود نزدیک می کرد. خدایش با انبیا و اولیا محشور سازد.